Algemene voorwaarden

Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Kosten Hypotheek Adviseur: de website courtage-makelaar.online , overige websites die doorlinken naar courtage-makelaar.online en de ondersteunende diensten door Makelaar Courtage;

Klant : degene die een vrijblijvende offerte wilt ontvangen van 2 makelaars met courtage voor de verkoop van een woning

Partner : Diegene makelaar die leads wil ontvangen van mensen die vrijblijvend een woning willen verkopen

Diensten : de door BL Stoffels Holding BV te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen klant en makelaar, door ze bij elkaar te brengen. Makelaar betaalt een fee per lead.

Onderwerp

Makelaar Courtage verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

Bepalingen

Door gebruik te maken van de diensten van Courtage makelaar verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor Courtage makelaar niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

De dienstverlening van Courtage makelaar aan klant stopt nadat klant is aangeboden bij één van de deelnemende partners/makelaars dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de makelaar.

Contractant

De contractant zal voorzover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan Easy Nuts BV verstrekken, aan werknemers van Easy Nuts of aan door Easy Nuts Bv ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat Easy Nuts BV haar diensten naar behoren kan verlenen.

De werknemers van Easy Nuts BV of van de door Easy Nuts BV ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

Intellectueel eigendomsrecht

De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die Courtage makelaar aanwendt bij het verrichten van de dienst.

De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door Courtage makelaar vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten Courtage makelaar . De klant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van Courtage makelaar op de hoogte te stellen. De contractant dient Courtage makelaar terstond in te lichten.

Tarieven

Alle op Courtage makelaar vermelde tarieven zijn afkomstig van de leveranciers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW.

Betalingen

De partner/makelaar betaalt voor elke lead een fee vergoeding van € 60 ex btw. De lead wordt maximaal 2 keer aangeboden aan verschillende makelaars. Je betaalt alleen voor netto leads. Ze hebben een verkoop intentie en het telefoonnummer is juist

Aansprakelijkheid

Easy Nuts BV is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van Easy Nuts BV bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal Easy Nuts BV vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Slotbepaling

Courtage makelaar heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Indien Courtage makelaar de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Easy nuts de wijzigingen tijdig bekend maken via de de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.